Jesteś tutaj: Start / Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatki mieszkaniowe

 

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków mieszkaniowych:

-  ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.Dz.U z 2013r.,poz.966) z późniejszymi zmianami,

- par. 1-5 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U Nr 156 poz. 1817 z 2001r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych ,

- art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu,Budownnictwa iGospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu(Dz.U.z 2013 r.,poz.589)

 

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują  osobą spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

-  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

-  osoba mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

-  osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy , jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od  01.03.2015r.  najniższa emerytura wynosi 880,45 zł.

Aktualne kryterium dochodowe;

- gospodarstwo wieloosobowe     1100,56 zł

- gospodarstwo jednoosobowe    1540,79 zł

Do dochodu nie wlicza się :

- dodatków dla sierot zupełnych,

- zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS

- zasiłków  okresowych z pomocy społecznej

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

- dodatku mieszkaniowego,

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Dz.u. z 2006r. Nr 136, poz 969, z późn. zm.)

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 - 1 osoba

40m2 + 30 % = 52,00 m2 -  2 osób

45m2 + 30 % = 58,50 m2 -  3 osób

55m2 + 30 % = 71,50 m2 -  4 osób

65m2 + 30 % = 84,50 m2 -  5 osób

70m2  + 30% = 91,00 m2  -  6 osób

Jeżeli w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania    w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

-  opłat za gaz przewodowy,

-  energię elektryczna,

-  ubezpieczeń,

-  podatku od nieruchomości,

-  opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

-  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

-  deklarację o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody ,

- w przypadku najmu lub podnajmu  tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( kopia umowy najmu)

- orzeczenie o niepełnosprawności , z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,

- studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,

- zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,

- decyzja o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych,

- faktura za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego,

- właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń  oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu,

Autor: Tomasz Kalita