Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Przejdź do treści

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Skaryszewie zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zwanego dalej "Ośrodkiem”.

 § 2

1. Podstawy prawne i przedmiot działania Ośrodka określa statut Ośrodka.
2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 Rozdział II
Zakres pracy Ośrodka

§ 3

Do wspólnych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) właściwa i terminowa realizacja zadań,
2) opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka, w części dotyczącej zakresu działania,
3) przygotowywanie projektów programów,
4) opracowywanie okresowych raportów o potrzebach związanych z prawidłową realizacją zadań,
5) opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności komórki, nie rzadziej niż raz na kwartał.

  Rozdział III
Struktura wewnętrzna
§ 4

W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy i dział świadczeń rodzinnych:
1. Kierownik

2. Specjalista pracy socjalnej.
3. Pracownik socjalny.
4. Opiekun domowy
5. Dział świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe zasady działalności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników precyzują zakresy czynności zatwierdzone przez Kierownika Ośrodka, a przyjęte do stosowania i przestrzegania przez poszczególnych pracowników.

Zadania Kierownika MGOPS w Skaryszewie
§ 5

1. Kierownik odpowiada za realizację zadań Ośrodka.
2. Do zadań kierownika należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością,
2) sporządzanie planów pracy Ośrodka, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczością,
3) reprezentowanie Ośrodka,
4) pozyskiwanie funduszy na działalność Ośrodka,
5) dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach,
6) współpraca z instytucjami, których działalność wspomaga Ośrodek,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew,
8) składanie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
9) promowanie różnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek.
10) inicjowanie i wspieranie działalności samopomocowej i charytatywnej mieszkańców gminy Skaryszew oraz pomoc w samoorganizowaniu się,
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi w działaniach pomocowych podejmowanych na rzecz mieszkańców,
12) pozyskiwanie w różnej formie funduszy na działalność Ośrodka,

 Pracownik socjalny
§ 6

Zgodnie z art. 116 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności „ praca socjalna” na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) Praca socjalna,
2) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) Udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup środowisk społecznych,
7) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w zakresie przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8) Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuacje życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób,
9) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
10)  Rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami,
11)  Udzielanie i organizowanie świadczeń pieniężnych, w naturze, w usługach – zgodnie z realnymi możliwościami Ośrodka i wykazanymi potrzebami podopiecznych.
12)  Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,
13)  Składanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań,
14)  Czuwanie nad wykorzystaniem środków finansowych na pomoc społeczną zgodnie z obowiązująca dyscyplina pracy.
15)  Prowadzenie spraw związanych prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą komputerów, programów komputerowych, systemów informatycznych i przetwarzaniem danych.

 Opiekun domowy
§ 7

Do zadan opiekuna domowego należy w szczególności:
1. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych podopiecznej, a w szczególności:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
 • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
 • zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
 • załatwianie spraw związanych z bieżącą organizacja życia.

2. Opieki higieniczno – sanitarnej podopiecznej, a w szczególności:

 • mycia i kąpieli,
 • zmiany bielizny osobistej i pościelowej,
 • układanie chorego w łóżku,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 • słanie łóżka.

3.  Wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza nie wymagających specjalistycznej wiedzy.
4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby wymagającej opieki w tym:

 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
 • organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną,
 • organizowanie spacerów.

 Dział świadczeń rodzinnych
§ 8

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:
1. Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,

2. Obsługa komputerowej bazy świadczeń rodzinnych,
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków rodzinnych,
4. Sporządzanie sprawozdań.

 Rozdział IV
Zasady załatwiania indywidualnych spraw obywateli, skarg i wniosków

§ 9

1. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli oraz terminy ich załatwiania określa kodeks postępowania administracyjnego.
2. Wnioski i podania o udzielenie pomocy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane  w rejestrze spraw prowadzonym w Ośrodku Pomocy społecznej.

§ 10

Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa, a w szczególności do:
1.  Udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,
2.  Niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe - określenia terminu załatwienia,
3.  Bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwiania sprawy,
4.  Informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

§11

1. Merytoryczne rozpatrywanie spraw należy do pracownika Ośrodka, właściwego ze względu na przedmiot sprawy.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących działania Ośrodka i pracowników należy do kierownika Ośrodka lub osoby przez niego wskazanej.

3. Rozpatrywanie spraw odbywa się w terminach, o których mowa w kodeksie postępowania administracyjnego.

 § 12

1. Wszystkie pisma urzędowe wychodzące z ośrodka musza być opatrzone datą, symbolami  ośrodka oraz numerem rzeczowego wykazu akt sprawy.
2. Pisma wychodzące z ośrodka powinny być opracowane starannie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.
3. Sprawy przedkładane Kierownikowi Ośrodka do aprobaty winny być parafowane przez pracowników, którzy odpowiadają za prawidłowość przygotowywanych dokumentów.
4. Wszystkie decyzje i pisma wychodzące na zewnątrz winny być podpisywane przez Kierownika Ośrodka.

 § 13

Wnioski i skargi skierowane do Ośrodka podlegają wpisowi do rejestru skarg znajdującego się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew. Rejestr zawiera następujące pozycje:
1) nr porządkowy,
2) data wpisu,
3) imię i nazwisko interesanta,
4) skrócona treść wniosku lub skargi,
5) imię i nazwisko osoby załatwiającej,
6) sposób i datę załatwienia.

 Rozdział V
Tryb Pracy Ośrodka

§ 14

1. Czas pracy ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.
2. Informacja o godzinach pracy Ośrodka musi być umieszczona w widocznym miejscu przed pomieszczeniem Ośrodka.
3. Pracownikom Ośrodka przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W ciągu godzin pracy pracownikowi przysługuje 20 minut na spożycie posiłku. Przerwa nie może zakłócić normalnego toku pracy.
5.  Za pracę poza wyznaczonymi godzinami pracy przysługuje czas wolny w godzinach ustalonych z kierownikiem ośrodka.
6. Pracownik wykonujący prace po godzinach winien o tym fakcie poinformować w formie pisemnego wniosku Kierownika i uzyskać jego zgodę.
7. Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy podpisywać listę obecności. Spóźnienia należy osobiście zgłosić i wyjaśnić ich przyczynę Kierownikowi.
8. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być dokumentowane delegacjami oraz zapisami w książce wyjść znajdującej się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.
9.  Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach: poniedziałek od godz.8.00 do 10.00 oraz od wtorku do piątku od godz.7.15 do 10.00. Kierownik Ośrodka Przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.
10. Każdy pracownik na czas nieobecności w pracy musi mieć wyznaczonego zastępcę, zorientowanego w zagadnieniach i dokumentacji.
11. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.

 § 15

1. W stosunku do pracowników naruszających porządek i dyscyplinę pracy stosowane są kary przewidziane w Kodeksie Pracy.
2. Za szczególnie rażące naruszenie porządku i dyscypliny pracy uznaje się:
1/ zakłócenie spokoju i porządku w miejscu pracy,
2/ niedbałe wykonywanie pracy, w tym niedopełnienie obowiązków wynikające z powierzonego zakresu czynności.
3/ niewykonywanie poleceń, niewłaściwy/obraźliwy lub lekceważący/stosunek do przełożonych, współpracowników lub podopiecznych,
4/ nieprzybycie do pracy i powtarzające się spóźnienia do pracy,
5/ stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie w czasie pracy,
6/ dokonywania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń, a w szczególności pobierania korzyści materialnych za pozytywne załatwienie sprawy,
7/ nieprzestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
8/ nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
9/ w przypadku, jeżeli pracownik na skutek niedopełnienia swoich obowiązków służbowych spowoduje narażenie pracodawcy na straty finansowe podlega odpowiedzialności finansowej za poniesione straty do wysokości wyrządzonej szkody.

§ 16

1. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Ośrodka- może nastąpić to tylko za zgodą Kierownika.
2. Pracownicy mogą przebywać w pomieszczeniach Ośrodka poza normalnymi godzinami pracy za zgodą Kierownika.

 Rozdział VI
Kontrola wewnętrzna

§ 17

Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie właściwej działalności Ośrodka, terminowego i zgodnego z przepisami załatwiania spraw i niedopuszczenie do nadużyć i strat.

§ 18

 Kontrola obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie zadań planowych,

2) przestrzeganie terminów oraz poprawności merytorycznej załatwianych spraw,
3) przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej, ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw, regulaminu, dyscypliny pracy i przepisów BHP.

§ 19

Kontrolę wewnętrzną wykonuje Kierownik Ośrodka oraz inne organy do tego powołane.

Postanowienia Końcowe
§ 20

Obsługa finansowo – księgowa i zarządzanie inwentarzem oraz majątkiem ośrodka prowadzona jest w Urzędzie Miasta i Gminy. Przyjmowaniem korespondencji wpływającej do Ośrodka Pomocy zajmuje się Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. W ośrodku prowadzone jest planowanie i realizacja wydatków osobowych ośrodka i zaopatrzenie materialno - techniczne ze środków finansowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z budżetu Gminy.

 

Opracowała:

Aneta Wilanowicz 

 


 

Zarządzenie Nr 27/08

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 25 sierpnia 2008

 

w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

 

           Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza co następuje:

 § 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie w brzmieniu zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

§ 3

Zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do zapoznania z treścią Regulaminu pracowników.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 72
Utworzono dnia: 04.01.2024
Dokument wprowadził:
Ireneusz Jaworski
Dokument opublikował:
Ireneusz Jaworski
Dokument wytworzył:
Ireneusz Jaworski
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Historia publikacji

 • 04.01.2024 16:30, Ireneusz Jaworski
  Edycja strony: Regulamin Organizacyjny
 • 04.01.2024 16:29, Ireneusz Jaworski
  Edycja strony: Regulamin Organizacyjny
 • 04.01.2024 16:29, Ireneusz Jaworski
  Edycja strony: Regulamin Organizacyjny