Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nabór wniosków 2023/2024 - Stypendia szkolne

Utworzono dnia 16.08.2023

Nabór wniosków 2023/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024


Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2023r. do 15 września 2023r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie pok. 10

Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345,00 zł za każdy hektar przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:

  • w siedzibie MGOPS w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6;
  • na stronie internetowej MGOPS Skaryszew: www.mgops.skaryszew.eu (w zakładce Aktualności);
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skaryszew odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 90b ust. 3 i 4 (Dz. U. z 2022. poz. 2230 ze zm.) oraz na podstawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew.

Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych określony został w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie nieprzekraczających kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię, a także, przemoc w rodzinie.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

UWAGA: O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:

  1. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.

Uwaga: Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesiony zakup pomocy edukacyjnych ucznia (faktura/ rachunek wystawiony na jednego z rodziców ze wskazaniem na konkretnego ucznia uprawnionego do stypendium szkolnego).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w wyznaczonym terminie.
  2. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia 2023r.

Powyższe wydatki na rok szkolny 2023/2024 nie mogą być dokonane wcześniej niż przed dniem 01 sierpnia 2023 r.

 

Kontakt:
Anna Kowalczyk – starszy pracownik socjalny
Aneta Lipiec – specjalista pracy socjalnej
Tel. 48 610 32 84  wew. 24

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       730- 1530
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.